Przejdź do treści

oświadczenie o dostępności (1)

Ponieważ World Wide Web Consortium (W3C) za priorytet uznaje kwestie dostępności do Internetu dla jak najszerszego grona użytkowników — w latach minionych, w ramach inicjatywy Web Accessibility Initiative (WAI) opracowano wytyczne.

wytyczne Web Accessibility Initiative

Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) opublikowano jako rekomendację W3C z dnia 5 maja 1999 r.

Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) opublikowano jako rekomendację W3C z dnia 11 grudnia 2008 r.

15 października 2012 r. Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci 2.0 zostały zatwierdzone jako standard ISO/IEC 40500:2012.

Stosując się do treści standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 przedstawiam oświadczenie o dostępności Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych”.

Jest ono tożsame z oświadczeniem publikowanym i respektowanym od dnia ukazania się tego Serwisu (od 2006 r.).

Cechy dostępności serwisu

Termin dostępność w odniesieniu do stron Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów.

Dotyczy to wszystkich Użytkowników Sieci; czyli także tych którzy posiadają ograniczenia; takie jak:

 1. niepełnosprawność — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą, niedowidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się czy chorować na padaczkę fotogenną (światłoczułą),
 2. ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 3. ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różne przeglądarki i systemy operacyjne,
 4. ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

Deklaracja języka

Wszystkie strony Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” posiadają poprawnie zdeklarowany język.

Zgodność ze standardami

 1. Wszystkie strony Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” przechodzą walidację kodu w standardzie Extensible HyperText Markup Language (XHTML) 1.0 Strict lub HyperText Markup Language (HTML) 5.1.
  Kod stron Serwisu pozbawiony jest błędów i ostrzeżeń.
 2. Wszystkie strony Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych”, z kaskadowymi arkuszami stylów zależnych od mediów, przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS) World Wide Web Consortium (W3C).
 3. Serwis „Projektowanie serwisów internetowych” spełnia wytyczne World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines na poziomie Section 508, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Priority 1,2,3 i Web Accessibility Initiative — Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA).
 4. Niektóre strony Serwisu korzystają ze znaczników danych strukturalnych projektu schema.org.
 5. Niektóre strony Serwisu korzystają z metadanych Open Graph.
 6. Serwis „Projektowanie serwisów internetowych” jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej, zawartymi w planie eEurope 2002.

Pomoc w nawigacji

 1. Wszystkie strony Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie bieżącej strony w hierarchii serwisu przedstawione jest w postaci listy stron, które znajdują się wyżej.
 2. Na wszystkich stronach Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych„ umieszczony jest skiplink — odnośnik przenoszący Użytkownika na początek głównej treści.
 3. Każda strona Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” ma własny tytuł, tworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 4. Zbudowane w oparciu o język HTML5.1 strony Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” mają przypisane role — będące tekstem lub liczbą, poprzez które oprogramowanie może określać strukturę i funkcję elementów. Zapewnienie ról, które zastąpiły skróty klawiaturowe, umożliwia zgodność z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu. Dzięki nim potrzebujący mogą przeczytać informacje tekstowe za pomocą syntezatora mowy lub w alfabecie Braille'a.
 5. Po otrzymaniu żądania udostępnienia strony, która nie istnieje w zasobach serwisu, serwer automatycznie zwróci stronę z numerycznym kodem odpowiedzi 404. Po otrzymaniu żądania dostępu do stron zastrzeżonych serwer automatycznie zwróci stronę z numerycznym kodem odpowiedzi 403.
 6. Wszystkie strony Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” mają opisowe odnośniki. Odnośniki nie prowadzą do nieistniejących stron.
  Ponieważ standardowy wskaźnik myszy bywa trudny do zlokalizowania na ekranie — został on zastąpiony wskaźnikiem w kolorze żółtym (a obiekty graficzne i buttony wskaźnikiem czerwonym).
 7. Serwis „Projektowanie serwisów internetowych” posiada mapę Serwisu — dokument, w jakim dostępne są odnośniki do ważniejszych podstron.
 8. Do odbioru stron Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” z plikiem w formacie Portable Document Format (PDF) — niezbędne może okazać się oprogramowanie np. Adobe Reader. Oprogramowanie można pobrać (i zgodnie z warunkami licencji wykorzystywać bezpłatnie) ze stron producenta.
 9. Na stronach Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” znaduje się wyszukiwarka informacji w Serwisie i w Internecie.
  Aby wyszukać informacje:
  • W górnej części formularza wyszukiwarki znajduje się pole tekstowe poprzedzone napisem "Szukaj:". Wypełnienie tego pola polega na wpisaniu do niego tekstu za pomocą klawiatury.
  • Można do tego pola wpisać dowolny szukany wyraz lub zwrot (czyli kilka wyrazów rozdzielonych spacją).
  • Aby uruchomić wyszukiwanie należy dokonać wyboru przez uruchomienie jednego z dwóch przycisków. Wybieramy czy wyszukiwanie informacji dotyczy Internetu czy stron tego Serwisu.
  • Następnie uruchamiamy wyszukiwanie poprzez wciśnięcie przycisku z napiszem "Szukaj" lub klawisz klawiatury z napisem "Enter".
  • Na nowej stronie powinny pojawić się wyniki wyszukiwania słowa lub wyrażenia.
  • Z wszystkich wyników wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

Dostępność, użyteczność

 1. Na stronach Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” jest możliwość powiększania tekstu przez zmianę wielkości fontu (czcionki).
 2. Kolorystyka stron Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” uwzględnia potrzeby osób mających kłopot z rozróżnianiem kolorów. Stąd istnieje możliwość samodzielnego wyboru wysokokontrastowej wersji tekstowej.

Grafika

 1. Wszystkie grafiki Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” mają charakter statyczny i posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do tła
 2. Wszystkie grafiki Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” są zapisane w formacie Portable Network Graphis (PNG).
 3. Wszystkie grafiki Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” zawierają atrybut ALT.
 4. Złożone grafiki Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” zawierają atrybut LONGDESC aby ich znaczenie było dostępne przy użyciu technik niegraficznych.

wyszukiwarki

(Gwiazdka * Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

 1. Bing Beta
 2. DuckDuckGo
 3. Yahoo!


[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC)

słownik

eEUROPE 2002

Unia Europejska doradza w Dyrektywie eEurope 2002 aby zapewniać serwisom internetowym dostępność zgodną z wytycznymi konsorcjum W3C.

raport Najwyższej Izby Kontroli

Raport NIK

„Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Adres pliku Portable Document Format (PDF): https://www.nik.gov.pl/plik/id,10057,vp,12366.pdf [878,18 Kilobyte (KB)].

SIBB-154

Pewien serwis, który za cel działalności przyjął podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków, od poczęcia okrzyknięto „Stroną internetową bez barier”.

Akcja popularyzowana na stronach tego serwisu przebiega pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Czy Prezydent, przedstawiciele sektorów i uczestnicy akcji wiedzą, że firmują 172 strony serwisu z logo kierującego do nieważnego certyfikatu?

Certyfikat serwisu umiejetnoscicyfrowe.pl jest nieważny od ponad piętnastu miesięcy.

Certyfikat Fundacji Widzialni.

http://www.widzialni.org/SIBB-154

prawo o dostępności

Jednostki organizacyjne państw European Union (UE) są zobowiązane na mocy dyrektywy eEurope 2002 zapewnić dostęp do serwisów bez dyskryminowania Użytkowników.

Wiążące w tym temacie są dokumenty odnoszące się do równości obywateli w dostępie do informacji:

 • Konstytucja Rzeczpospolita Polska (RP) (w tym Art. 32 i Art. 69);
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (z dnia 6 września 2001 r.);
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r.);
 • Karta Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r.).

12 czerwca 2006 r. w Rydze, miała miejsce Konferencja Ministerialna ICT na rzecz Zintegrowanego Społeczeństwa Informacyjnego.

Zorganizowali ją rząd Republiki Łotwy, Austriacka Prezydencja oraz Komisja Europejska.

Deklaracja Ministerialna zobowiązała kraje sygnujące do zwiększenia eDostępności.

Określiła też cele do realizacji, w tym:

 • likwidację barier technologicznych z uwzględnieniem pracowników w podeszłym wieku oraz ludzi starszych;
 • zwiększenie eDostępności oraz użyteczności poprzez wprowadzenie spójnych standardów zamówień publicznych w odniesieniu do wszystkich jednostek administracji publicznej;
 • zapewnienie dostępności publicznych stron internetowych do roku 2010 poprzez zgodność ze standardami i wytycznymi konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C);
 • wezwanie sektora prywatnego do rozważenia stosowania zasad dostępności od początku procesu powstawania zawartości sieci.

Pierwszym międzynarodowym aktem całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych jest Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja weszła w życie 3 maja 2008 r. Jej artykuł dziewiąty nosi tytuł 'Accessibility'.

Dostępność rozumiana jest w nim jako dostępność do miejsc fizycznych, do technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych i do Internetu.

Polska podpisała konwencję w marcu 2007 r. [Dz.U. 2012 poz. 1169].

Uroczystość podczas której prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował ten dokument miała miejsce 6 września 2012 r.