serwisy nominowane przez fundację „Widzialni”
do ostatniego etapu konkursu w 2012 r.

Zrzut ekranu strony: konkurs.widzialni.org/sibb-iv-edycja,m,mg,17.html z dnia 22.10.2012.UWAGA 01 października 2015 roku przytaczana treść, dotąd dostępna pod adresami: http://www.konkurs.widzialni.eu/sibb-iv-edycja,m,mg,17.html i http://www.konkurs.widzialni.org/sibb-iv-edycja,m,mg,17.html (duplikat serwisu) została przez fundację usunięta.

Zakwalifikowane strony są dostępne pod adresami: http://konkurs.widzialni.org/art,4,iv-edycja-konkursu i http://konkurs.widzialni.org/index.php?c=article&id=4&pdf=1.

(* Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

wyszukiwarki[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC).

kody odpowiedzi HyperText Transfer Protocol (HTTP)

Kody błędu aplikacji klienta

400 Bad Request — Nieprawidłowe zapytanie — żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania.

401 Unauthorized — Nieautoryzowany dostęp — żądanie zasobu, który wymaga autentykacji.

402 Payment Required — Wymagana opłata — odpowiedź zarezerwowana na przyszłość.

403 Forbidden — Zabroniony — serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób.

404 Not Found — Nie znaleziono — serwer nie odnalazł zasobu według podanego Uniform Resource Identifier (URI) ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

405 Method Not Allowed — Niedozwolona metoda — metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu, odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod.

406 Not Acceptable — Niedozwolone — żądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu.

407 Proxy Authentication Required — Wymagana autentykacja serwera proxy — analogicznie do kodu 401, dotyczy dostępu do serwera proxy.

408 Request Timeout — Koniec czasu oczekiwania na żądanie — klient nie przesłał zapytania do serwera w określonym czasie.

409 Conflict — Konflikt — żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może nie znaleźć przyczyny błędu i przesłać prawidłowego zapytania.

410 Gone — Zniknął (usunięto) — zażądany zasób nie jest dłużej dostępny i nie znany jest jego ewentualny nowy adres URI; klient powinien już więcej nie odwoływać się do tego zasobu.

411 Length required — Wymagana długość — serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu; klient może powtórzyć zapytanie dodając poprawny nagłówek długości.

412 Precondition Failed — Warunek wstępny nie może być spełniony — serwer nie może spełnić przynajmniej jednego z warunków zawartych w zapytaniu.

413 Request Entity Too Large — Encja zapytania zbyt długa — całkowita długość zapytania jest zbyt długa dla serwera.

414 Request-URI Too Long — Adres URI zapytania zbyt długi — długość żądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer.

415 Unsupported Media Type — Nieznany sposób żądania — serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała dla serwera.

416 Requested Range Not Satisfiable — Zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia — klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu.

417 Expectation Failed — Oczekiwana wartość nie do zwrócenia — oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub — jeśli zapytanie realizuje serwer proxy — serwer ma dowód, że oczekiwanie nie będzie spełnione przez następny w łańcuchu serwer realizujący zapytanie.