Logotyp ALFY

Kontrola profilu odnośników

Kontrola profilu odnośników serwisu

Kod wszystkich stron serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” pozostaje bez błędów i ostrzeżeń.

Każdy może sam sprawdzić poprawność kodu HTML dowolnej strony w czasie rzeczywistym.

Kody przekierowania

300 Multiple Choices — Wiele możliwości, istnieje więcej niż jeden sposób obsłużenia danego zapytania, serwer może podać adres zasobu, który pozwala na wybór jednoznacznego zapytania spośród możliwych

301 Moved Permanently — Trwale przeniesiony — żądany zasób zmienił swój URI i w przyszłości zasób powinien być szukany pod wskazanym nowym adresem

302 Found — Znaleziono — żądany zasób jest chwilowo dostępny pod innym adresem a przyszłe odwołania do zasobu powinny być kierowane pod adres pierwotny

303 See Other — Zobacz inne — odpowiedź na żądanie znajduje się pod innym URI i tam klient powinien się skierować. To jest właściwy sposób przekierowywania w odpowiedzi na żądanie metodą POST

304 Not Modified — Nie zmieniono — zawartość zasobu nie uległa zmianie według warunku przekazanego przez klienta

305 Use Proxy — Użyj serwera proxy — do żądanego zasobu trzeba odwołać się przez serwer proxy podany w nagłówku Location odpowiedzi

306 Kod nieużywany, zastrzeżony dla starszych wersji protokołu

307 Temporary Redirect — Tymczasowe przekierowanie — żądany zasób znajduje się chwilowo pod innym adresem URI, odpowiedź powinna zawierać zmieniony adres zasobu, na który klient zobowiązany jest przenieść się.

Kody błędu aplikacji klienta

400 Bad Request — Nieprawidłowe zapytanie — żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania

401 Unauthorized — Nieautoryzowany dostęp — żądanie zasobu, który wymaga autentykacji

402 Payment Required — Wymagana opłata — odpowiedź zarezerwowana na przyszłość

403 Forbidden — Zabroniony — serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób

404 Not Found — Nie znaleziono — serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

405 Method Not Allowed — Niedozwolona metoda — metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu, odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod

406 Not Acceptable — Niedozwolone — żądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu

407 Proxy Authentication Required — Wymagana autentykacja serwera proxy — analogicznie do kodu 401, dotyczy dostępu do serwera proxy

408 Request Timeout — Koniec czasu oczekiwania na żądanie — klient nie przesłał zapytania do serwera w określonym czasie

409 Conflict — Konflikt — żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może nie znaleźć przyczyny błędu i przesłać prawidłowego zapytania

410 Gone — Zniknął (usunięto) — zażądany zasób nie jest dłużej dostępny i nie znany jest jego ewentualny nowy adres URI; klient powinien już więcej nie odwoływać się do tego zasobu

411 Length required — Wymagana długość — serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu; klient może powtórzyć zapytanie dodając poprawny nagłówek długości

412 Precondition Failed — Warunek wstępny nie może być spełniony — serwer nie może spełnić przynajmniej jednego z warunków zawartych w zapytaniu

413 Request Entity Too Large — Encja zapytania zbyt długa — całkowita długość zapytania jest zbyt długa dla serwera

414 Request-URI Too Long — Adres URI zapytania zbyt długi — długość żądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer

415 Unsupported Media Type — Nieznany sposób żądania — serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała dla serwera

416 Requested Range Not Satisfiable — Zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia — klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu

417 Expectation Failed — Oczekiwana wartość nie do zwrócenia — oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub — jeśli zapytanie realizuje serwer proxy — serwer ma dowód, że oczekiwanie nie będzie spełnione przez następny w łańcuchu serwer realizujący zapytanie